24/2/20 14:38:41

Teplota : 7.0C

Vlhkost :69.4%

Tlak :1019.0 hPa

UVindx :11.0